چگونه می توان از حال تمامی دستگاه های سازمان خبر دار شد؟